Pravidlá

Kontakt

štadión Tatranu Topoľčianky so sídlom Športová 1067/17, 95193 Topoľčianky

www.dctopolcianky.sk

dctopolcianky@gmail.com

Harmonogram ligy

Steelová šípkarska liga DC Topoľčianky je rozdelená na sezóny. Počet kôl určí pred každou sezónou organizátor ligy. Hracími dňami sú určené utorky alebo piatky od 18:30 hodiny. Hra sa zaznamenáva na internetovej aplikácii NAKKA. Posledné kolo v každej sezóne bude odohraté v nedeľu od 15:00 hodiny, na ktorom sa vyhodnotia a budú odmenení hráči na prvých 3 miestach v tabuľke, víťaz tabuľky bonusov a hráči s plnou účasťou. Nárok na štart v záverečnom finálovom kole budú mať iba hráči, ktorí odohrali v danej sezóne minimálne 4 kolá. Miestom konania súťaže je štadión Tatranu Topoľčianky so sídlom Športová 1067/17, Topoľčianky 95193.

Registrácia do ligy

Zaregistrovať sa na ligové kolo je možné v deň turnaja do 18:20 h. na mieste, telefonicky, cez sms, cez formulár na web stránke, cez link  na facebooku alebo cez iného hráča.

Ak je hráč už registrovaný a nemôže sa ligového kola zúčastniť, je povinný toto oznámiť organizátorom turnaja.

Ak má hráč meškanie, je rovnako povinný toto oznámiť organizátorom turnaja.

Štartovné

5€ – štartovné je povinné pre každého hráča nad 18 rokov.

1€ – je štartovné pre ženy a juniorov.

Hráči s prvou účasťou na lige štartovné neplatia.

Pravidlá

Ligová súťaž sa hrá vo formáte 501 DO, skupinová fáza + vyraďovacia časť. V skupinovej fáze sa hrá podľa poradia uvedeného v skupinových hárkoch, vo vyraďovacej časti sa hrá systémom jednostranného pavúka.

Vybrané kolá sa hrajú vo formáte 501 DIDO, teda otvorenie aj zatvorenie hry doublovým segmentom. V prípade hráčov, nachádzajúcich sa na 3. barážovom mieste, ktorí majú v skupinovej fáze medzi sebou zhodné body, legy a vzájomné zápasy, určí postupujúcich 9 šípkový rozstrel (9 SCORE), poradie hádzania je určené abecedne, ak sú 3 skupiny, hrá sa v poradí – A3, B3, C3, ak je 6 skupín, tak je poradie: 1. terč – A3,C3,E3, 2. terč – B3,D3,F3.

Na dodržanie poradia zápasov dohliada nasadený hráč v skupine (vedúci skupiny), ktorý v mimoriadnych prípadoch, napr. pri neskoršom príchode hráča môže určiť iné poradie zápasov.

Zápas rozhoduje (píše) hráč, ktorý je uvedený v skupinových hárkoch alebo je uvedený v hernom pláne pri hre cez aplikáciu NAKKA, pri jeho neprítomnosti určí rozhodcu vedúci skupiny (nasadený hráč), alebo niekto z vedenia.

Zápas začína hráč, ktorý je pri rozhode jednou šípkou k stredu terča bližšie. Šípka prvého hráča sa zo zeleného alebo červeného stredu vyberá. V prípade, že rozhodca nevie určiť, kto je bližšie alebo obidvaja hráči hodia stred rovnakej farby, hod na stred opakujú, ale v opačnom poradí.

Zápasy prvého kola vo vyraďovacej fáze turnaja (playoff), rozhoduje (zapisuje) hráč, ktorý sa umiestnil v skupine na prvom nepostupovom mieste (čiže ak postupujú dvaja zo skupiny, je to hráč ktorý sa umiestnil na treťom mieste, ak traja postupujú, je to štvrtý v skupine atď…), vo vyraďovacej časti je to porazený hráč z ukončeného zápasu. V prípade, že hráč nemôže alebo nechce  z akýchkoľvek príčin rozhodovať (písať) zápas, zabezpečí za seba náhradného rozhodcu a informuje o tom minimálne jedného člena z vedenia.

Zápas sa končí zavretím, čiže hodením požadovaného doublu, ak však hráči nezatvoria hru do počtu 45 odhodených šípok v jednom legu, bude nasledovať odhod na stred v poradí, v akom nasledovali hráči v danom legu. Hráč, ktorému sa zapichne šípka bližšie k červenému stredu, víťazí v danom legu. Šípka zo zeleného a červeného stredu sa vyberá. V prípade, že rozhodca nevie určiť, kto je bližšie alebo obidvaja hráči hodia stred rovnakej farby, hod na stred opakujú, ale v opačnom poradí. Počítajú sa len zapichnuté šípky.

Pri postupe zo skupiny rozhoduje:

 1. Počet vyhratých zápasov
 2. Lepšie aktívne skóre +/- body v legoch
 3. Vzájomný zápas
 4. V prípade hráčov, ktorí majú medzi sebou nerozhodné zápasy, legy a vzájomné zápasy, určí postupujúcich  barážový 9-šípkový rozstrel (9 SCORE).

SYSTÉM ROZDELENIA HRÁČOV DO SKUPÍN, PODĽA POČTU REGISTROVANÝCH NA LIGOVÉ KOLO

hráčiskupinypostupujúci zo skupinylegyhráči v pavúkulegy v pavúkulegy vo finále
1-71 skupina23434
82 skupiny43834
9-152 skupiny42834
6-194 skupiny22834
20-244 skupiny22834
24+4 skupiny22834
24+6 skupín2 + 1/9 score*21634

*pri barážovom zápase 9 score sú hráči rozdelený na 2 terče: 1. terč – A3,C3,E3, 2. terč – B3,D3,F3

BODOVANIE HRÁČOV, PODĽA UMIESTNENIA A POČTU REGISTROVANÝCH NA LIGOVÉ KOLO

umiestnenie/ počet hráčov v turnaji1-1617-3233-64
                                        1. miesto150 bodov180 bodov210 bodov
2. miesto110 bodov140 bodov170 bodov
3. – 4. miesto70 bodov100 bodov130 bodov
5. – 8. miesto40 bodov70 bodov100 bodov
9. – 12. miesto20 bodov40 bodov70 bodov
13. – 16. miesto10 bodov40 bodov70 bodov
17. – 24. miesto20 bodov40 bodov
25. – 32. miesto10 bodov40 bodov
33. – 48. miesto20 bodov
49. – 64. miesto10 bodov

Po poslednom kole v každom mesiaci bude odoslané bodovanie aj do šípkarskeho zväzu ZŠO, na zápis do celoslovenského rebríčka.

Po každom kole bude na webstránke aktualizovaná a zverejnená priebežná tabuľka ligy a tabuľka bonusov.

BODOVANIE ZA DOSIAHNUTÉ BONUSY

180/171100+6. kolo5. kolo4. kolobullúčasť
2 body2 body2 body4 body6 bodov2 body1 bod

Bonusové body sa udeľujú počas celého turnaja okrem hry vo formáte 9 SCORE.

Bonusové body získané v turnajoch hraných vo formáte 501 DIDO sa zapisujú do tabuľky dvojnásobne.

SYSTÉM NASADZOVANIA DO SKUPÍN

2 skupiny: A-B nasadení 1-2
4 skupiny: A-B-C-D nasadení 1-4-3-2
6 skupín: A-B-C-D-E-F nasadení 1-2-3-4-5-6
8 skupín: A-B-C-D-E-F-G-H nasadení 1-8-5-4-3-6-7-2
6 skupín A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P nasadení 1-16-9-8-5-12-13-4-3-14-11-6-7-10-5-2
32 skupín A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-R-S-T-U-V-X-Y-Z-A1-B1-C1-D1-E1-F1-G1-H1 nasadení 1-32-17-16-9-24-25-8-5-28-21-12-13-20-29-4-3-30-19-14-11-22-27-6-7-26-23-10-15-18-31-2

Disciplinárne ustanovenia a povinnosti hráčov, pisárov

 1. Dresscode, teda predpísané oblečenie a obutie sa počas turnajov ligy nevyžaduje.
 2. Pred začiatkom zápasu sa hráči v duchu fair play pozdravia so súperom podaním rúk. Je zvykom súperovi zaželať “peknú hru”.
 3. Na konci zápasu v duchu fair play, podá porazený hráč ruku víťazovi a pogratuluje mu k výhre!
 4. Na konci zápasu v duchu fair play, obaja hráči, podaním rúk pisárovi (markerovi), poďakujú za spoluprácu a jeho odvedenú prácu.
 5. Počas hádzania šípok hráčom, pisár (marker) nevykonáva žiadne pohyby!
 6. Pisár (marker) musí byť počas hry otočený nehybne smerom k terču a k tabuli alebo tabletu! Pisárom je zakázané počas zápasu otáčať sa smerom k hráčom!

Pisár komunikuje s hráčom, iba ak si to hráč vyžiada!

 • Zavretie legu oznámi pisár hráčom slovne, napr. ZAVRETÉ, CHECK… a predpažením ruky smerom k terču.
 • Šípky vypadnuté z ruky hráča sa môžu znova hádzať len v prípade, ak k vypadnutiu došlo náhodne. Nie je možné šípkarovi pokračovať v hre v takom prípade, ak mu z ruky vypadne taká šípka, ktorá už bola v pohybe smerom k terču.
 • Hráč, ktorý v skupine alebo play off odmietne písať (rozhodovať) zápas a nezabezpečí za seba náhradu, bude z aktuálneho kola diskvalifikovaný a jeho výsledky nebudú do tabuľky započítané, takéto konanie je potrebné organizátorom nahlásiť.
 • Vylúčeným aj odstúpeným hráčom sa výsledky aj bonusové body z aktuálneho kola anulujú. Štartovné sa vylúčeným alebo odstúpeným hráčom nevracia.
 • Hráč musí byť informovaný o začiatku zápasu pisárom, vedúcim skupiny alebo iným hráčom, ak sa takýto hráč do 5 minút nedostaví k terču, bude zápas kontumovaný v prospech súpera.
 • Dodržiavanie plynulosti hrania zápasov v skupine sleduje vedúci skupiny! Ignorovanie pokynov vedúceho skupiny sa taktiež považuje za porušenie disciplíny.
 • V rámci fair play, účastníci turnaja neoslovujú a nerušia hráčov, ktorí hrajú zápas. Dohliada na to rozhodca zápasu.
 • Nešportové správanie nahlasuje rozhodca alebo hráč vedúcemu skupiny.
 • Organizátor ligy, môže pre plynulejšie odohratia turnaja nariadiť hrať zápasy aj na ďalších terčoch, aké boli pôvodne pridelené!
 • Nadmerné požitie alkoholických nápojov, z ktorého vyplynie nevhodné správanie a agresivita, je považované za disciplinárny priestupok a môže viesť k vylúčeniu z hraného kola, sezóny alebo celej ligy.
 • Opakované vulgárne správanie alebo úmyselné zdržovanie je považované za disciplinárny priestupok a môže viesť k vylúčeniu z hraného kola, sezóny alebo celej ligy.
 • Prešľap: počas odhodu šípky nesmie hráč prekročiť štartovaciu čiaru skôr, ako dopadne šípka na terč. Ustráženie prešľapu má na starosti súper, ktorý v rámci dobrých mravov upozorní svojho súpera o nedostatku. Pisár nemá v kompetencii riešiť tento typ porušenia pravidiel.

Každý hráč, ktorý sa zaregistruje na dané kolo a zaplatí si štartovné, dá súhlas,že dodrží a rešpektuje všetky uvedené pravidlá súťaže a zásady fair play.