Softová liga

Kontakt

štadión Tatranu Topoľčianky so sídlom Športová 1036/17, 951 93 Topoľčianky

www.dctopolcianky.sk

dctopolcianky@gmail.com


Harmonogram ligy

Softová šípkarska liga DC Topoľčianky je rozdelená na sezóny. Počet kôl určí pred každou sezónou organizátor ligy. Hracími dňami sú určené utorky a piatky od 18:30 hodiny. Po poslednom kole sa liga vyhodnotí a odmenia sa hráči na prvých 3 miestach v tabuľke, víťaz tabuľky bonusov a hráči s plnou účasťou. Miestom konania súťaže je štadión Tatranu Topoľčianky so sídlom Športová 1036/17, 951 93 Topoľčianky.


Registrácia do ligy

Zaregistrovať sa na ligové kolo je možné v deň turnaja do 18:20 h., na web stránke www.dctopolcianky.sk sa nachádza REGISTRAČNÝ FORMULÁR.

Ak je hráč už registrovaný a nemôže sa ligového kola zúčastniť, je povinný toto oznámiť organizátorom turnaja na tel. č. 0951250162.

Ak má hráč meškanie, je rovnako povinný toto oznámiť organizátorom turnaja.


Štartovné

5€ – štartovné je povinné pre každého hráča nad 18 rokov.

2€ – je štartovné pre ženy.

Juniori majú štartovné zdarma.


Pravidlá

Ligová súťaž sa hrá vo formáte 501 DO, skupinová fáza + vyraďovacia časť, pri väčšom počte hráčov sa hrá obojstranný pavúk A/B. V skupinovej fáze sa hrá podľa poradia uvedeného v skupinových hárkoch, vo vyraďovacej časti sa hrá systémom jednostranného pavúka (playoff).

Vybrané kolá sa hrajú vo formáte 501 DIDO, teda otvorenie aj zatvorenie hry doublovým segmentom. V prípade hráčov, nachádzajúcich sa na 3. barážovom mieste, ktorí majú v skupinovej fáze medzi sebou zhodné body, legy a vzájomné zápasy, určí postupujúcich 9 šípkový rozstrel (hra 9 SCORE), poradie hádzania je určené abecedne, ak sú 3 skupiny, hrá sa v poradí – A3, B3, C3, postupujú prví 2 hráči, ak je 6 skupín, tak je poradie: 1. terč – A3,C3,E3, 2. terč – B3,D3,F3, postupujú prví 4 hráči.

Na dodržanie poradia zápasov dohliada nasadený hráč v skupine (vedúci skupiny), ktorý v mimoriadnych prípadoch, napr. pri neskoršom príchode hráča môže určiť iné poradie zápasov.

Zápas otvára hráč, ktorý je pri rozhode jednou šípkou na stred terča úspešnejší. Šípka prvého hráča sa zo zeleného alebo červeného stredu vyberá. V prípade, že obidvaja hráči hodia stred rovnakej farby, hod na stred opakujú, ale v opačnom poradí. Počítajú sa len zapichnuté šípky.

Zápas sa končí zavretím, čiže hodením požadovaného doublu, ak však hráči nezatvoria hru do počtu 45 odhodených šípok v jednom legu, bude nasledovať hod na stred v poradí, v akom nasledovali hráči v danom legu. Hráč, ktorý hodí šípku bližšie k červenému stredu, víťazí v danom legu. Šípka z  modrého a červeného stredu, sa pred ďalším hodom z terča vyberá. V prípade, že obidvaja hráči hodia stred rovnakej farby, hod na stred opakujú, ale v opačnom poradí. Počítajú sa len zapichnuté šípky. Ak hráči nezatvoria hru do 15. kola (45 šípok) a jeden z nich sa nedokázal dostať pod hranicu 50 bodov, takýto hráč prehral daný leg.

Ak dôjde k nesprávnemu započítaniu alebo nezapočítaniu bodov na hracom stroji, nahlási hráč poruchu organizátorovi, pričom bodový stav sa akceptuje a zostáva v platnosti.  


Pri postupe zo skupiny rozhoduje:

 1. Počet vyhratých zápasov
 2. Lepšie aktívne skóre +/- body v legoch
 3. Vzájomný zápas
 4. V prípade hráčov, ktorí majú medzi sebou nerozhodné zápasy, legy a vzájomné zápasy, určí postupujúcich  barážový 9-šípkový rozstrel (hra 9 SCORE).

SYSTÉM ROZDELENIA HRÁČOV DO SKUPÍN, PODĽA POČTU REGISTROVANÝCH NA LIGOVÉ KOLO

hráčiskupinypostupujúci zo skupinylegyhráči v pavúkulegy v pavúkulegy vo finále
1-71 skupina43434
82 skupiny23434
9-152 skupiny42834
16-194 skupiny22834
20-244 skupiny22834
24+4 skupiny22834
24+6 skupín2 + 1/9 score*21634

*pri barážovom zápase 9 score sú hráči rozdelený na 2 terče: 1. terč – A3,C3,E3, 2. terč – B3,D3,F3


BODOVANIE HRÁČOV, PODĽA UMIESTNENIA A POČTU REGISTROVANÝCH NA LIGOVÉ KOLO

umiestnenie/ počet hráčov v turnaji1-1617-3233-64
1. miesto150 bodov180 bodov210 bodov
2. miesto110 bodov140 bodov170 bodov
3. – 4. miesto70 bodov100 bodov130 bodov
5. – 8. miesto40 bodov70 bodov100 bodov
9. – 12. miesto20 bodov40 bodov70 bodov
13. – 16. miesto10 bodov40 bodov70 bodov
17. – 24. miesto20 bodov40 bodov
25. – 32. miesto10 bodov40 bodov
33. – 48. miesto20 bodov
49. – 64. miesto10 bodov

Po poslednom kole v každom mesiaci bude odoslané bodovanie aj do šípkarskeho zväzu ZŠO, na zápis do celoslovenského rebríčka.

Po každom kole bude na web stránke aktualizovaná a zverejnená priebežná tabuľka ligy a tabuľka bonusov.


BODOVANIE ZA DOSIAHNUTÉ BONUSY

180/171100+6. kolo5. kolo4. kolobullúčasť
2 body2 body2 body4 body6 bodov2 body1 bod

Bonusové body sa udeľujú počas celého turnaja okrem hry vo formáte 9 SCORE.

Bonusové body získané v turnajoch hraných vo formáte 501 DIDO sa zapisujú do tabuľky dvojnásobne.

V prípade, že hráč zaznamená 9 šípkový leg, stáva sa automaticky víťazom celkovej tabuľky bonusov.


SYSTÉM NASADZOVANIA DO SKUPÍN

2 skupiny: A-B nasadení 1-2
4 skupiny: A-B-C-D nasadení 1-4-3-2
6 skupín: A-B-C-D-E-F nasadení 1-2-3-4-5-6
8 skupín: A-B-C-D-E-F-G-H nasadení 1-8-5-4-3-6-7-2
16 skupín A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P nasadení 1-16-9-8-5-12-13-4-3-14-11-6-7-10-5-2
32 skupín A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-R-S-T-U-V-X-Y-Z-A1-B1-C1-D1-E1-F1-G1-H1 nasadení 1-32-17-16-9-24-25-8-5-28-21-12-13-20-29-4-3-30-19-14-11-22-27-6-7-26-23-10-15-18-31-2

Disciplinárne ustanovenia a povinnosti hráčov, pisárov

 1. Dresscode, teda predpísané oblečenie a obutie sa počas turnajov ligy nevyžaduje.
 2. Pred začiatkom zápasu sa hráči v duchu fair play pozdravia so súperom podaním rúk. Je zvykom súperovi zaželať “peknú hru”.
 3. Na konci zápasu v duchu fair play, podá porazený hráč ruku víťazovi a pogratuluje mu k výhre!
 4. Šípky vypadnuté z ruky hráča sa môžu znova hádzať len v prípade, ak k vypadnutiu došlo náhodne. Nie je možné zarátať hráčovi šípku vypadnutú z ruky, ak už bola v pohybe smerom k terču.
 5. Vylúčeným aj odstúpeným hráčom sa výsledky aj bonusové body z aktuálneho kola anulujú. Štartovné sa vylúčeným alebo odstúpeným hráčom nevracia.
 6. Hráč musí byť informovaný o začiatku zápasu vedúcim skupiny alebo iným hráčom, ak sa takýto hráč do 5 minút nedostaví k terču, bude zápas kontumovaný v prospech súpera.
 7. Dodržiavanie plynulosti hrania zápasov v skupine sleduje vedúci skupiny! Ignorovanie pokynov vedúceho skupiny sa taktiež považuje za porušenie disciplíny.
 8. V rámci fair play, účastníci turnaja neoslovujú a nerušia hráčov, ktorí hrajú zápas.
 9. Nešportové správanie nahlasuje rozhodca alebo hráč vedúcemu skupiny alebo organizátorovi.
 10. Organizátor ligy, môže pre plynulejšie odohratia turnaja nariadiť hrať zápasy aj na ďalších terčoch, aké boli pôvodne pridelené!
 11. Nadmerné požitie alkoholických nápojov, z ktorého vyplynie nevhodné správanie a agresivita, je považované za disciplinárny priestupok a môže viesť zo strany organizátora k vylúčeniu z hraného kola, sezóny alebo celej súťaže.
 12. Opakované vulgárne správanie alebo úmyselné zdržovanie je považované za disciplinárny priestupok a môže viesť zo strany organizátora k vylúčeniu z hraného kola, sezóny alebo celej súťaže.
 13. Počas odhodu šípky nesmie hráč prekročiť štartovaciu čiaru skôr, ako dopadne šípka na terč. Ustráženie prešľapu má na starosti súper, ktorý v rámci fairplay správania upozorní svojho súpera o nedostatku.
 14. Každý hráč, ktorý sa zaregistruje na dané kolo a zaplatí si štartovné, dá súhlas, že dodrží a rešpektuje všetky uvedené pravidlá súťaže a zásady fair play.