Stanovy

Občianskeho združenia: Darts Club Topoľčianky

Skrátene: DC Topoľčianky

1. Základné ustanovenia

Názov občianskeho združenia: Darts Club Topoľčianky {ďalej len klub} je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov za účelom uspokojovania ich záujmov a potrieb najmä v oblasti telesnej výchovy a športu, ale aj iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života. Klub je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť v rámci vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky.
Sídlo klubu : Športová 1036/17, 951 93 Topoľčianky

2. Ciele klubu

Členovia klubu sa združili a klub bude pre napĺňanie záujmov členov:
Organizovať športovú činnosť, najmä šípkový šport, vytvárať pre ňu potrebné materiálne a tréningové podmienky, najmä pre členov klubu. Organizovať a realizovať prípravu a priebeh súťaží v šípkovom športe ako pre členov, tak aj pre priaznivcov tohto športu, širokú verejnosť a mládež. Vytvárať ekonomickú základňu pre plnenie svojich cieľov, vrátane vytvárania vlastných zdrojov, činnosťou súvisiacou so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu v súlade s platnými predpismi a týmito stanovami. Spolupracovať s ostatnými tuzemskými a zahraničnými organizáciami tohto druhu, najmä výmenou skúseností, spoločnými akciami a ďalšími formami. Viesť svojich členov a sympatizantov k dodržiavaniu základných etických pravidiel a umožniť im širokú informovanosť v oblasti telesnej kultúry a športu a kultúry vôbec. Ďalšími formami svojej činnosti v rámci zákona napomáhať rozvoju verejného života, športu, kultúry, zdravia a to najmä organizačnou a osvetovou činnosťou.

3. Členstvo v klube

Členstvo v klube je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu. Maloleté osoby a iné nespôsobilé osoby sa môžu stať členmi DC Topoľčianky iba na základe súhlasu zákonného zástupcu. Klub je právnickou osobou a do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Členstvo v klube vzniká prijatím do výkonného výboru, revíznej komisie, organizačného výboru alebo registráciou hráča do Združenia šípkarskych organizácií (ZŠO).

Členovia klubu majú právo najmä :

a/ byť volení a voliť orgány klubu,

b/ podieľať sa na činnosti klubu pri plnení jeho cieľov,

c/ využívať výhody členstva v klube pri jeho činnosti a na jednotlivých akciách klubu.

 Členovia klubu majú povinnosť najmä:

a/ podporovať plnenie cieľov klubu a nepoškodzovať jeho záujmy, meno a majetok,

b/ plniť uložené záväzky členskou schôdzou a výkonným výborom,

c/ riadne a včas platiť členský príspevok.

Členstvo v klube zaniká: 

a/ úmrtím fyzickej, alebo zánikom právnickej osoby, 

b/ vystúpením a to dňom doručenia písomného oznámenia predsedovi klubu o vystúpení, 

c/ vylúčením výkonným výborom pre závažné porušenie týchto stanov, ak po predchádzajúcom upozornení nenastala zmena, alebo pre spáchanie trestného činu proti klubu, alebo inému členovi klubu, 

d/ zánikom klubu.

e/ hráčom registrovaným v Združení šípkarskych organizácií (ZŠO), zaniká členstvo ukončením aktuálnej sezóny, čiže 31.8.

Členstvo v klube vzniká prijatím do výkonného výboru, revíznej komisie, organizačného výboru alebo ukončením platnosti registrácie v Združení šípkarskych organizácií (ZŠO).

4. Orgány klubu

A. Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza, ktorá pozostáva zo všetkých členov klubu a zvoláva sa najmenej 1x za rok, alebo pokiaľ o jej zvolanie požiada 1/3 členov klubu, poprípade výkonný výbor alebo jeho predseda.

B. Členská schôdza najmä: 

 a/ rozhoduje o zrušení klubu, v prípade zrušenia aj o majetkovom vysporiadaní 

b/ rozhoduje o názve, sídle a symbole klubu,

c/ rozhoduje o prijatí a zmenách stanov klubu, 

d/ volí členov výkonného výboru, predsedu klubu, členov revíznej komisie a členov organizačného výboru, 

 e/ schvaľuje a prejednáva správu o hospodárení a majetku klubu, 

 f/ stanovuje hlavné smery činnosti klubu pre ďalšie obdobie 

C. K platnosti uznesenia členskej schôdze je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných za nadpolovičnej prítomnosti všetkých členov združenia, pokiaľ členská schôdza nerozhodne inak.

D. Výkonným orgánom členskej schôdze je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnenie úloh klubu v období medzi jednotlivými členskými schôdzami. Rozhoduje vo všetkých veciach, pokiaľ nie sú výlučne v právomoci členskej schôdze, pričom táto si môže vyhradiť rozhodnutie v ďalších otázkach.

E. Výkonný výbor má 3 členov, z toho 1 predsedu a 2 podpredsedov.

Počet členov výkonného výboru je vždy nepárny.

F. Výkonný výbor najmä: 

 a/ zabezpečuje plnenie uznesenia členskej schôdze, 

 b/ organizuje a riadi hospodársku činnosť klubu, 

 c/ pripravuje podklady pre členskú schôdzu, a to najmä k rozpočtu, hlavným smerom činnosti a pod. 

G. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. K platnosti uznesenia výkonného výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých prítomných.

H. Štatutárnym orgánom občianskeho združenia je predseda výkonného výboru, ktorý zároveň riadi výkonný výbor. Predsedu výkonného výboru a členov výkonného výboru volí členská schôdza občianskeho združenia na obdobie 3 rokov.

I. Revízna komisia má 3 členov a je kontrolným orgánom, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Členstvo v revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia.

J. Revízna komisia najmä: 

a/ kontroluje hospodárenie klubu, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, 

b/ kontroluje aj dodržiavanie stanov a interných predpisov klubu, 

c/ volí zo svojich členov predsedu revíznej komisie. 

 Funkciu revíznej komisie môže vykonávať aj jeden revízor, ktorý plní v plnom rozsahu   funkciu revíznej komisie

K. Zloženie a počet členov organizačného výboru sa určuje na členskej schôdzi, podľa potreby ligy a iných turnajov konaných v klube. Členstvo v tomto výbore je zlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia.

L. Organizačný výbor najmä:

a/organizuje turnaje a zabezpečuje riadny a plynulý chod na nich,

b/ dohliada na dodržiavanie disciplinárneho poriadku určeného pravidlami klubu.

5. Zásady hospodárenia

Klub hospodári podľa rozpočtu, schváleného výkonným výborom a hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom klubu, hmotným a nehmotným majetkom klubu. Zdrojmi majetku sú najmä: 

 a/ členské príspevky, 

 b/ dary od fyzických osôb, 

 c/ dotácie, granty a dary od právnických osôb.

Výnosy z majetku klubu a z vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov klubu. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže klub vykonávať aj podnikateľskú činnosť v doplnkovom rozsahu súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania klubu a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami. Podrobné práva a povinnosti o hospodárení s majetkom a o dispozíciách s ním upraví interný predpis vydaný výkonným výborom v rámci vyššie uvedených zásad hospodárenia klubu.

6. Zrušenie združenia 

O zrušení združenia jeho zlúčením s iným združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje likvidátora. Likvidátor najprv vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Likvidátor podá návrh na výmaz Ministerstvu vnútra SR do 15 dní po ukončení likvidácie. Združenie sa môže zrušiť aj ostatnými spôsobmi podľa zákona.

7. Záverečné ustanovenia

V prípravnej fáze činnosti klubu supluje činnosť členskej schôdze ustanovujúca schôdza klubu a činnosť výkonného výboru prípravný výbor. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia na Ministerstve vnútra SR – sekcia verejnej správy v Bratislave, Drieňová 22. Stanovy sú vyhotovené trojmo, z toho 1x pre klub a 2x pre MV SR.